Skip to content
hintergrund bild

Murexin

Ochrana údajů

Informace ke zpracování osobních dat

Murexin spol. s r.o. se sídlem Brněnská 679, 66442 Modřice, IČ 60732008 dbá na ochranu osobních

údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete

zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či

výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k

automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí

založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se

zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Murexin spol. s r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná

technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost

jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná

neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování,

pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat Murexin spol. s r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro

jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v

mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných

případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás

evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace.

Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo

vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které

zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se

nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně

získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a

strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud

nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a

nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to,

abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše

údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a

Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku.

V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude

ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou

proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na

Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto

evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto

údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová

adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které

zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se

nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či

oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které

automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy

havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky

proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším

účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email skurkova@murexin.cz

nebo na sídlo naší společnosti:

Murexin spol. s r.o.

Brněnská 679

66442 Modřice

Webové stránky – soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové

soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

 Vaše IP Adresa

 Otevíraná stránka našeho webu

 Kód odpovědi http

 Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní

ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a

ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové

soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití

zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však

nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které

pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme

návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše

webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely

dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Murexin spol. s r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím

emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme

tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Murexin spol. s r.o. nepředává takto získanou

emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již

od Murexin spol. s r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se

zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak Murexin spol. s r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů,

včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o

zpracování.

Kategorie: Osobní spis zaměstnance a mzdové záznamy

Evidence zaměstnance

Kategorie: Obchodní dokumenty

Smlouva o poskytování služeb

Právní titul Plnění smlouvy

Osobní údaje

Informace o úkonech subjektů údajů, platebním styku, kontaktní a adresní

údaje, zprávách, korespondenci v rámci plnění smlouvy (Osobní údaj).

Účel zpracování Plnění smluvního vztahu

Doba zpracování

Do okamžiku zániku smlouvy, pokud není jinak požadováno příslušnou

legislativou

Zpracovatelé

Fyzická nebo právnická osoba, orgán správní moci, agentura nebo jiný

subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje

Obchodní Dokumenty

Právní titul Plnění smlouvy

Osobní údaje

Informace o úkonech subjektů údajů, platebním styku, kontaktní a adresní

údaje, zprávách, korespondenci v rámci plnění smlouvy (Osobní údaj).

Účel zpracování Uzavření a plnění smlouvy s obchodním partnerem.

Doba zpracování

Do okamžiku zániku smlouvy, pokud není jinak požadováno příslušnou

legislativou

Zpracovatelé

Fyzická nebo právnická osoba, orgán správní moci, agentura nebo jiný

subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje

Příjemci Smluvní dopravce

Kategorie: Marketing

Přihlášení k odběru novinek

Právní titul Oprávněný zájem

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Email (Osobní údaj),

IČO,DIČ (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Korespondenční adresa

(Osobní údaj), Obchodní jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Sídlo

firmy (Osobní údaj)

Účel zpracování

Zasílání novinek a akčních nabídek v rámci přímého marketingu. Osobní

údaje jsou zpracovávány v omezené míře na základě oprávněného zájmu.

Doba zpracování Do odvolání souhlasu

Zpracovatelé

Fyzická nebo právnická osoba, orgán správní moci, agentura nebo jiný

subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v

mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby

aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne, 25. května, 2018