Skip to content
hintergrund bild

Murexin

Všeobecné obchodní podmínky


I. Všeobecné
Zboží dodáváme za níže uvedených podmínek. Pokud není uvedeno jinak, platí v ostatním ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění (dále jen Obč. Z).
II. Objednávání
Veškeré přijaté objednávky jsou pro kupujícího závazné. Následně jsou podnikány kroky k dodání objednaného zboží. Objednávka musí obsahovat: název a adresu kupujícího, IČ, jméno a podpis kupujícího, množství a velikost baleni podle platného ceníku, požadovaný termín dodávky, v případě, že prodávající zajišťuje dopravu zboží, také způsob dopravy a přesné místo vykládky s kontaktem na osobu pověřenou převzetím zboží. V případě zrušení objednávky či
případných dodatků k objednávce se postupuje podle ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
III. Realizace dodávek, dodací lhůta
Dodávané zboží je importováno z výroben Schmid Industrie Holding. Standardní dodací lhůta u zboží, které je na skladě, je 2 pracovní dny po dni přijetí objednávky. Expresní dodávky budou realizovány individuálně pouze na základě vzájemné dohody expresních dodacích lhůt s kupujícím za expresní ceny. Vlastní odběr kupujícím je po přijetí objednávky možný hned. Zboží na objednávku, které není na skladě, zajišťujeme do max. 14 dnů ode dne přijetí
objednávky, kratší dobu je třeba sjednat. MUREXIN spol. s r.o. nenese zodpovědnost za prodloužení dodacích lhůt způsobené nepředvídatelnými překážkami a okolnostmi vylučujícími odpovědnost. MUREXIN spol. s r.o. si vyhrazuje právo v případě materiálů MUREXIN zhotovovaných ve více výrobních závodech se shodnými technickými vlastnostmi a jakostními parametry (viz. technický list výrobku), dodávat tyto materiály z libovolné výrobny podle svého uvážení.
Kupující je povinen zajistit bezodkladné převzetí dodávaného zboží, včetně jeho složení a potvrzení přepravních dokumentů-dodací list, výkaz o přepravě oprávněnou osobou. V případě nepotvrzení dokumentů kupujícím (či nepřevzatí řádně dodaného zboží) si firma Murexin spol. s r.o. vyhrazuje právo zboží nepředat a vzniklé více náklady (popř. náhradu škody tímto způsobené prodávajícímu) vyúčtovat kupujícímu. Pokud dojde ke zdržení v převzetí zboží z
důvodu překážek na straně kupujícího, je prodávající oprávněn přeúčtovat vzniklé náklady kupujícímu. V případě podlimitní dodávky zboží na místo určené kupujícím je prodávající oprávněn fakturovat dopravu kupujícímu v plné výši. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího. MUREXIN spol. s r.o. umožňuje vrácení nepoužitého, nepoškozeného zboží v původním obalu kupujícím bez uvedení důvodů ve lhůtě do 30
dnů od převzetí zboží kupujícím za poplatek ve výši 20 % z fakturované částky. Murexin spol. s.r.o. si vyhrazuje právo neakceptovat vrácení produktů na objednávku nebo speciálně probarvených.
IV. Místo plnění
Místem plnění je sklad MUREXIN spol. s r.o. v Modřících a Praze, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající zajistí naložení materiálů na přepravní prostředek kupujícího. Jako místo plnění lze sjednat sklad nebo stavbu kupujícího v ČR, pokud není dohodnuto jinak.
V. Obaly
Prodávající plní své povinností zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů zapojením se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-FO5010044.
EUR PALETY
Při dodávce zboží na EUR paletách bude kupujícímu účtována cena bez DPH ve výši 450,- Kč/ks. Zpět jsou vykupovány EUR palety za cenu bez DPH 400,- Kč/ks. Zpět budou vykupovány pouze palety EUR původní, nepoškozené, bez zjevných závad a neznečištěné dle příslušných ČSN. Prodávající vykupuje zpět pouze palety obchodované v aktuálním kalendářním roce. Fakturace vrácených palet bude na základě potvrzených příjemek se splatností 30 dní.
VI. Ceny
Všechny ceny zboží jsou určeny ceníkem MUREXIN v Kč platným v době vystavení dodacího listu v návaznosti na platnou Kupní smlouvu. Nový ceník je pro
kupujícího závazný k datu určeném prodávajícím na obalu ceníku. Všechny uvedené ceny se rozumí bez DPH.
VII. Platební podmínky
Novým obchodním partnerům dodáme první 3 odběry pouze za platbu předem nebo v hotovosti.
Dlouhodobým obchodním partnerům dodáváme na fakturu s běžnou dobou splatnosti 30 dnů, pokud není uvedeno jinak. V ostatních případech dodáváme po uhrazení zálohové faktury nebo proti hotovostní úhradě. Výběr dlouhodobých obchodních partnerů (resp. jejích označení) je na výlučném posouzení prodávajícího. Skonto za sjednanou platbu v dohodnutém termínu je poskytováno z fakturované ceny bez DPH. Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím ve výhradním vlastnictví MUREXIN spol. s r.o. Kupující se zavazuje uhradit faktury nejpozději v den uvedený na faktuře jako datum splatnosti.
Pokud kupující neuhradí fakturu do 30 kalendářních dnů po datu splatnosti, prodávající předá takto vzniklou pohledávku k vymáhání a kupující souhlasí s tím, že ponese náklady spojené s vymáháním. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s placením kupní ceny bude účtován zákonný úrok z prodlení.
Smluvní strany se zavazují veškeré spory řešit nejprve smírnou cestou a v případě, nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou, se smluvní strany dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány místně a věcně příslušným soudem.
VIII. Skladováni
Při skladování zboží je třeba dbát pokynů uvedených v technických listech jednotlivých výrobků. V případě suchých směsí v papírových pytlích s dobou skladovatelnosti v suchu na dřevěném roštu 6 měsíců a více je třeba bezpodmínečně zajistit, aby při změnách venkovní teploty nedošlo zejména v zimním období k poškození skladovaných materiálů zkondenzovanou vzdušnou vlhkosti. Nevhodné jsou např. netemperované lehké ocelové sklady bez tepelné izolace. Výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, je nutné přepravovat a skladovat při minimální teplotě+5°C. Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodborným používáním a chybnou manipulací.
IX. Reklamace
Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list a potvrdí jeho kopii, kde vyznačí zjištěné rozdíly v dodávce a je povinen zboží prohlédnout. Případné zjevné vady dodaných palet EUR je možné ze strany kupujícího reklamovat pouze v den převzetí dodávky zboží kupujícím na těchto paletách. Prodávající upozorňuje kupující, že nepatrné odchylky v barevnosti hmot různých výrobních šarží jsou dané použitými surovinami a technologií zpracování a nemohou být důvodem k reklamaci. Proto v objednávce pro větší plochy je kupující povinen upozornit na nutnost dodání jedné výrobní šarže. Reklamace vad musí být uplatněna písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy byly zjištěny nebo poté, kdy při vynaložení odborné péče měly být zjištěny, a to s přiložením kopie faktury, dodacího listu a s popisem reklamované vady a uvedením reklamačního nároku. Do vyřízení reklamace je kupující povinen reklamované zboží uchovat a odděleně skladovat. V případě neoprávněné reklamace si prodávající vyhrazuje právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s řešením reklamace.
Společnost Murexin spol. s r.o. nese záruku za kvalitu výrobků nikoliv za způsob zpracování.
X. Závěrečná ustanovení
Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody či rizika, která mohou vyplynout z činnosti spojených s plněním smlouvy nebo z použití zboží. Každá ze smluvních stran důsledně zajisti dodržování důvěrností obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu
S ohledem na obchodní politiku prodávajícího a v rámci zlepšení kvality služeb poskytovaných kupujícímu je prodávající oprávněn změnit nebo upravit tyto Všeobecné dodací a platební podmínky. V takovém případě prodávající upravené Všeobecné dodací a platební podmínky zpřístupní na své webové stránce www.murexin.cz. Právní vztahy mezí kupujícím a prodávajícím se řídí českým právem.
Informace ke zpracování osobních dat
Murexin spol. s r.o. se sídlem Brněnská 679, 66442 Modřice, IČ 60732008 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.
Zabezpečení Vašich osobních dat
Murexin spol. s r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.
Právo na informace
Vaším právem je požádat Murexin spol. s r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo
vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci. Aktualizace údajů, právo na opravu. Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce. S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.
Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás
zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme
protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.
Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme, výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy
havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.
Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email skurkova@murexin.cz nebo na sídlo naší společnosti:
Murexin spol. s r.o.
Brněnská 679
66442 Modřice
Webové stránky-soubory protokolů
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:
 Vaše IP Adresa
 Otevíraná stránka našeho webu
 Kód odpovědi http
 Identifikace Vašeho prohlížeče
Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.
Soubory cookie
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.
Analýza a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.
Zasílání novinek na email
V případě, že máte zájem od Murexin spol. s r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Murexin spol. s r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Murexin spol. s r.o. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.
Zpracování osobních údajů
Podívejte se jak Murexin spol. s r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.
Kategorie: Obchodní dokumenty
Smlouva o poskytování služeb
Právní titul: Plnění smlouvy
Osobní údaje: Informace o úkonech subjektů údajů, platebním styku, kontaktní a adresní údaje, zprávách, korespondenci v rámci plnění smlouvy (Osobní
údaj).
Účel zpracování: Plnění smluvního vztahu
Doba zpracování: Do okamžiku zániku smlouvy, pokud není jinak požadováno příslušnou legislativou
Zpracovatelé: Fyzická nebo právnická osoba, orgán správní moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje
Obchodní Dokumenty
Právní titul: Plnění smlouvy
Osobní údaje: Informace o úkonech subjektů údajů, platebním styku, kontaktní a adresní údaje, zprávách, korespondenci v rámci plnění smlouvy (Osobní
údaj).
Účel zpracování: Uzavření a plnění smlouvy s obchodním partnerem.
Doba zpracování: Do okamžiku zániku smlouvy, pokud není jinak požadováno příslušnou legislativou
Zpracovatelé: Fyzická nebo právnická osoba, orgán správní moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje
Příjemci Smluvní dopravce
Kategorie: Marketing
Přihlášení k odběru novinek
Právní titul: Oprávněný zájem
Osobní údaje: Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Email (Osobní údaj) IČO, DIČ (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Korespondenční
adresa (Osobní údaj), Obchodní jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Sídlo firmy (Osobní údaj),
Účel zpracování: Zasílání novinek a akčních nabídek v rámci přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány v omezené míře na základě
oprávněného zájmu.
Doba zpracování: Do odvolání souhlasu
Zpracovatelé: Fyzická nebo právnická osoba, orgán správní moci, agentura nebo jiný subjekt, který jménem správce zpracovává osobní údaje
Předávání osobních údajů do třetích zemí
K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.
Za kupujícího: Za prodávajícího:
MUREXIN spol. s r.o., Miloslav Kopeček, jednatel společnost


Se smlouvou a obchodními podmínkami jsem se seznámil a bez výhrad souhlasím.
Datum, razítko, podpis:
Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby
aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne, 25. května, 2018.